•        

     Duálne vzdelávanie na SOŠ ekonomickej
     Stojan 1, Spišská Nová Ves     Od školského roka 2019/2020 je možné absolvovať  odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania pre žiakov prvého ročníka v týchto študijných odboroch:

     6317 M Obchodná akadémia (4-ročné štúdium)
     6325 M Ekonomické lýceum (4-ročné štúdium)


     Zmluvní zamestnávatelia na školský rok 2019/2020:

     Embraco Slovakia s. r. o., Odorínska cesta 2, 052 01  Spišská Nová Ves
     K_CORP s. r. o., Radlinského 20/2231, 052 01  Spišská Nová Ves
     TRIPLUS SK s. r. o., Sadová 2078/17, 052 01 Spišská Nová Ves
     247.sk, s. r. o., Vodárenská 636/3, 040 01 Košice


     Prehľad o počte žiakov, ktorí sa budú pripravovať v systéme duálneho vzdelávania:

     Názov zamestnávateľa Kód a názov odboru Počet žiakov v SDV
     Embraco Slovakia s. r. o. 6317 M Obchodná akadémia 1
     Embraco Slovakia s. r. o. 6325 M Ekonomické lýceum 1
     K_CORP s. r. o. 6325 M Ekonomické lýceum 2
     TRIPLUS SK s. r. o. 6317 M Obchodná akadémia 1
     247.sk, s. r. o. 6317 M Obchodná akadémia 2
     247.sk, s. r. o. 6325 M Ekonomické lýceum 2

      

      

      

      

      

      

     Duálne vzdelávanie je:

     • spojenie teoretického vyučovania v škole s praktickým vyučovaním priamo
     • u zamestnávateľa
     • príprava na budúce povolanie sa realizuje v reálnych podmienkach firiem
     • plynulý prechod zo vzdelávania na trh práce
     • príležitosť pre žiakov, ktorých baví ekonomika, účtovníctvo, počítače.


     Výhody duálneho vzdelávania:

     • osvojenie si pracovných návykov priamo u zamestnávateľa
     • úzka spolupráca podniku, školy a žiaka
     • finančné a hmotné zabezpečenie žiaka zamestnávateľom
     • žiak si vyberá povolanie a zamestnávateľa, ktorý mu zabezpečí praktické vyučovanie
     • možnosť získania pracovnej zmluvy u zamestnávateľa.


     Systém duálneho vzdelávania je výnimočný tým, že vytvára partnerský vzťah medzi:

     • zamestnávateľom a žiakom, ktorý je definovaný vo forme učebnej zmluvy, ktorú uzatvára zamestnávateľ so zákonným zástupcom žiaka – učebná zmluva upravuje práva a povinnosti zmluvných strán vo vzťahu k praktickému vyučovaniu žiaka
     • zamestnávateľom a školou, uzatvorený na zmluvnom základe vo forme zmluvy o duálnom vzdelávaní, ktorá upravuje najmä rozsah, podmienky a koordináciu odborného vzdelávania žiaka s učebnou zmluvou, teda koordináciu teoretického a praktického vyučovania žiaka.

      


     Zamestnávatelia:

     1.

     Embraco Slovakia s. r. o., Odorínska cesta 2, 052 01  Spišská Nová Ves

     Embraco Slovakia má svoje ťažisko v produkcii kompresorov pre komerčné chladenie a kondenzačných jednotiek. Embraco Slovakia sa stalo najväčším zamestnávateľom v regióne dolného Spiša.

     Možnosť pracovného uplatnenia:

     Absolvent sa ako odborne kvalifikovaný pracovník môže uplatniť  ako:

     •     odborný referent, asistent
     •     pracovník marketingu, skladový referent
     •     ekonóm, fakturant, rozpočtár, účtovník, administratívny pracovník

     Hmotné a finančné zabezpečenie žiaka poskytne zamestnávateľ v rozsahu:

     •     podnikové štipendium podľa vopred dohodnutých podmienok, konkrétna výška finančného odmeňovania bude špecifikovaná v učebnej zmluve
     •     stravovanie u zamestnávateľa v režime stravovania zamestnancov zamestnávateľa    
     •     úhrada časti nákladov na cestovanie žiaka

                                          


     2.

     K_CORP s. r. o., Radlinského 20/2231, 052 01  Spišská Nová Ves

     Spoločnosť K_CORP s. r. o. bola založená v roku 2002, jej hlavnou myšlienkou bolo a je poskytovanie KOMPLEXNÝCH IT SLUŽIEB. Spoločnosť dnes poskytuje rôzne druhy služieb pre viac ako 100 zákazníkov pôsobiacich na celom Slovensku a zamestnáva približne 50 kvalitných IT odborníkov pôsobiacich na rôznych úrovniach a projektoch.


     Možnosť pracovného uplatnenia:
     Absolvent sa ako odborne kvalifikovaný pracovník môže uplatniť  ako:

     • správca počítačových sietí, IT technik v podnikoch výrobného i nevýrobnéhozamerania, bankách, poisťovniach, štátnej a verejnej správe
     • pracovník zákazníckej podpory v call centrách a na helpdeskoch
     • správca systémov v oblasti vedenia účtovníctva, finančných analýz, ľudských zdrojov

     Hmotné a finančné zabezpečenie žiaka poskytne zamestnávateľ v rozsahu:

     • podnikové štipendium podľa vopred dohodnutých podmienok, konkrétna výška finančného odmeňovania bude špecifikovaná v učebnej zmluve
     • stravovanie u zamestnávateľa v režime stravovania zamestnancov zamestnávateľa

     3.

     TRIPLUS SK, Sadová 17, 052 01, Spišská Nová Ves

     Spoločnosť Triplus SK, s. r. o. vznikla ako dcérska spoločnosť spoločnosti Triplus Sdn Bhd so sídlom v Malajzii. Triplus SK, s. r. o. sa venuje výrobe a predaju plastových výliskov. Medzi ich zákazníkov patria významné globálne spoločnosti pôsobiace v elektrotechnickom aj automobilovom priemysle.

     Možnosť pracovného uplatnenia:
     Absolvent sa ako odborne kvalifikovaný pracovník môže uplatniť  ako:

     • ekonóm, fakturant, rozpočtár, účtovník, administratívny pracovník
     • asistent, odborný referent, obchodný referent
     • marketingový pracovník, personálny pracovník

     4.

     247.sk, s. r. o., Vodárenská 3, Košice
     Vznik firmy sa datuje do roku 2001. V roku 2008 vzniká prvá s. r. o. zameraná na služby v oblasti informatiky a účtovníctva a o dva roky neskôr aj sesterská firma, vďaka čomu sa tím spolupracovníkov rozrastá o ďalších šikovných mladých ľudí. Firma postupne rozširuje aj portfólio poskytovaných služieb, rast firmy po odbornej stránke a zlepšujúce sa podmienky umožňujú dlhodobú podporu mnohých aktivít v oblasti vzdelávania, občianskej spoločnosti a tretieho sektora.

     Možnosť pracovného uplatnenia:
     Absolvent sa ako odborne kvalifikovaný pracovník môže uplatniť  ako:

     • ekonóm, účtovník, administratívny pracovník
     • asistent, odborný referent, obchodný referent
     • IT technik, správca PC siete, tvorba web stránok

      

      

      

      

      

      


      

      
        
 • Fotogaléria

  • Zwickau
  • ŽŠR - Konflikty v komunikácii
  • DOTVORME SVOJ KRAJ
  • CITIZENS, JA Firma
  • Dudley , Anglicko
  • Rozlúčka so štvrtákmi
  • IT PAMPÚCH 2019
  • Deň otvorených dverí na SOŠ ekonomickej
  • PEER prevencia
  • Burza stredných škôl
  • sosesnv
  • MESTO PLNÉ DETÍ - 7.6.2018
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves
   • oasnvsk@gmail.com
   • +421534421757
   • Stojan 1, 052 01 Spišská Nová Ves sosesnv.edupage.org
   • Konzultačné hodiny na úrovni vedenia školy: Streda od 12. 00 h – 15. 00 h Na úrovni triedneho učitela: Utorok, Štvrtok od 10. 20 h - 11. 20 h