• Odbornosť
    • Skúsenosti
    • Podpora športu
    • Online služby
    • Oznam

     Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves

     Oznam o priebehu a konaní doplňujúcich volieb člena Rady školy

     zo zástupcov rodičov žiakov školy

     Riaditeľka školy v súlade s § 25 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení vyhlasuje doplňujúce voľby jedného člena zo zástupcov rodičov žiakov do rady školy, z dôvodu zániku členstva rodiča žiaka školy v rade školy – Článok VI. Bod 5. Štatútu rady školy.
     Kandidáta na voleného člena rady školy môže po jeho súhlase navrhnúť ktorýkoľvek z voličov alebo kandidát sám môže oznámiť svoje rozhodnutie kandidovať do Rady školy. Kandidatúru alebo návrh kandidáta môžete zaslať emailom: oasnvsk@gmail.com,

    • Systém SAP učíme na SOŠE

     Na začiatku nového školského roka sa môžeme pochváliť novinkou v našom vyučovacom procese. Pre študentov 4. ročníka v odbore Obchodná akadémia so zameraním na ekonomiku verejnej správy sme do vyučovania zaradili systém SAP.

     Zdieľaný prístup do systému sme získali vďaka spolupráci s našimi partnermi v oblasti IT služieb. Je to významný inovatívny posun v odbornom vzdelávaní, lebo môžeme našich študentov naučiť základné moduly tohto moderného informačného systému. SAP je najrozšírenejším podnikovým systémom na svete a využíva ho verejná správa i stredné a veľké podniky.

    • Oznam

     Dňa 16. 09. 2021 (štvrtok) o 16.00 h sa uskutočnia v jednotlivých triedach triedne rodičovské združenia pri dodržaní všetkých platných hygienických opatrení. Na triednych RZ sa zároveň budú rodičom, ktorí vyjadrili svoj súhlas, odovzdávať antigénové testy na domáce samotestovanie. Pre veľký záujem máme k dispozícii len 5 ks antigénových testov pre 1 žiaka.

    • Slovenská stredoškolská liga

     Cieľom herného turnaja SSEL je podporiť u študentov rozvoj komunikatívnych a kognitívnych schopností, ktoré podľa najnovších vedeckých štúdií výborne rozvíjajú práve počítačové hry. Pohár je zameraný primárne na tímové súťaže, kde je nevyhnutná rýchla a vecná komunikácia, bezchybná spolupráca a správna voľba taktiky. Takáto intenzívna tímová spolupráca so spoločným cieľom rozvíja schopnosť detí komunikovať v tíme. Rovnako učí deti základom soft-skillových zručností ako manažment a práca v tíme, ktoré sú nevyhnutné pre úspech na dnešnom trhu práce. Niektoré zo súťažných hier nabádajú študentov k sústavnému štúdiu podkladových materiálov k danej hre, resp. k jej novej verzii. Podklady k hrám sa väčšinou vyskytujú iba v anglickom jazyku a tak okrem budovania vzťahu k čítaniu a samoštúdiu sa tieto hry podieľajú aj na rozvoji anglického jazyka, ktorého znalosť je dnes priam samozrejmosťou. He

    • eTwinning - CERTIFIKÁT KVALITY

     Aj v tomto školskom roku sme napriek corone pokračovali v realizácii projektov eTwinning. Za našu celoročnú prácu sme boli ocenení a získali sme certifikát kvality za projekt Príroda a my. Za účasť na projekte ďakujeme všetkým zúčastneným študentom, pani zástupkyni Lenke Kovaličovej, pani učiteľkám Kamile Ambrózy, Ľudmile Lengvarskej, Zuzke Žilkovej a Eve Šoltésovej.

    • Vyhodnotenie súťaží s Talentídou

     V celoslovenskej súťaži EXPERT geniality show súťažilo tento školský rok takmer 6 000 žiakov. V prvej štvrtine najúspešnejších súťažiacich sa umiestnili naši žiaci: Tímea Šimkovičová (II.A), Maxim Molnár (II.L) ,Ján Rusnák (III.L) a Jana Hudáková (III.L). Naviac Jana Hudáková a Ján Rusnák získali za svoje umiestnenie v tejto súťaži aj titul Top Expert.

    • Medobranie

     Na našej škole sa na študijnom odbore Agropodnikanie vyučuje predmet Včelárstvo. Na školskom dvore máme Školskú včelnicu, kde si žiaci II.E, III. E a IV. E triedy prakticky overujú teoretické vedomosti.

     Dňa 25. júna 2021 sme mali MEDOBRANIE. Na vytáčaní medu sa aktívne podieľali žiaci II. E triedy Katarína Purdová a Vanesa Valkošáková a III. E triedy Filip Kraus a Katarína Richnavská pod odborným dohľadom pána Radovana Zimmermanna a Ing. Petra Pavlisa.

    • Súťaž Eurofondue

     Každoročne Ekonomická fakulta TU v Košiciach vyhlasuje súťaž študentských nápadov a projektov. V tomto školskom roku z našej školy boli podané dva projekty: Veronika Simonisová (III. E) projekt Nádej a projekt EKO – taškovník Dominika Smyková (III. L) a Sandra Uharčeková (III. A). Do finále postúpilo 7 projektov, ktoré boli vybrané z počtu 17 podaných projektov:

  • 5peňazí.sk
  • Milk AGRO
  • LKW Walter
  • Elektron-sk
  • RCM KOšice
  • Junior Achievement, n.o.
  • eTwinning
  • KROS a.s.
  • Poradca pre školy
 • Počítadlo návštev

  Počet návštev: 4504148
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   • Kontakty

    • Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves
    • oasnvsk@gmail.com
    • +421534421757
    • Stojan 1, 052 01 Spišská Nová Ves sosesnv.edupage.org
    • 035568381
    • 2022050085
    • Konzultačné hodiny na úrovni vedenia školy: Streda od 12. 00 h – 15. 00 h Na úrovni triedneho učitela: Utorok, Štvrtok od 10. 20 h - 11. 20 h