• ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

      

     Úrad na ochranu osobných údajov

     Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky je orgánom štátnej správy s  celoslovenskou pôsobnosťou, ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov a podieľa sa na ochrane základných práv a slobôd fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov. Pri výkone svojej pôsobnosti postupuje nezávisle a riadi sa ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

      

     Kontakt:

     Hraničná 12

     820 07 Bratislava 27

     Slovenská republika

      

     Sekretariát úradu:

     +421 /2/ 3231 3214

      

     E-mail:

     statny.dozor@pdp.gov.sk

      

     Podateľňa:

     pondelok – štvrtok: 8:00 - 15:00

     piatok: 8:00 - 14:00

      

     Telefonické konzultácie

     +421 /2/ 3231 3220

     Utorok od 8:00 do 12:00

 • Fotogaléria

  • Zwickau
  • ŽŠR - Konflikty v komunikácii
  • DOTVORME SVOJ KRAJ
  • CITIZENS, JA Firma
  • Dudley , Anglicko
  • Rozlúčka so štvrtákmi
  • IT PAMPÚCH 2019
  • Deň otvorených dverí na SOŠ ekonomickej
  • PEER prevencia
  • Burza stredných škôl
  • sosesnv
  • MESTO PLNÉ DETÍ - 7.6.2018
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves
   • oasnvsk@gmail.com
   • +421534421757
   • Stojan 1, 052 01 Spišská Nová Ves sosesnv.edupage.org
   • Konzultačné hodiny na úrovni vedenia školy: Streda od 12. 00 h – 15. 00 h Na úrovni triedneho učitela: Utorok, Štvrtok od 10. 20 h - 11. 20 h