• Štipendiá v I. polroku školského roku 2019/2020

    • Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona), podľa § 149 Štipendium.  

     Výška štipendia  závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom školskom roku, t.j.  2018/2019 a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa:  

     a) 47,98 € - pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane

     b) 33,59 € -pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane

     c) 23,99 € - pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,5 do 3,5 vrátane

     Sumy životného minima  majú nasledovné  hodnoty:  

     210,20 € v prípade ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,  

     146,64 € v prípade ak ide o ďalšiu plnoletú spoločne posudzovanú osobu,                                                                                                                              

     95,96 € ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa.  

      K žiadosti o poskytnutie štipendia je potrebné priložiť:

     •  aktuálny doklad z ÚPSVaR o poberaní dávok pomoci v hmotnej núdzi
     •  doklady o všetkých príjmoch za kalendárny rok 2018

     Za príjem na účely posudzovania životného minima sa považuje: čistý príjem zo závislej činnosti, príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti, dávky sociálneho poistenia (dôchodky, dávka v nezamestnanosti, nemocenské, materské, ošetrovné a pod.), prídavok na dieťa, daňový bonus, zaopatrovací príspevok.

     Za doklady priložené k žiadosti o štipendium sa považujú originály alebo riaditeľom školy overené kópie. Čestné prehlásenie (napr. o dobrovoľnej nezamestnanosti, o neplatení výživného a pod.) nie je doklad k žiadosti o poskytnutie štipendia.

     • vysvedčenie  (výpis)   za školský rok 2018/2019

      

     Žiadosť o štipendium si žiak vyzdvihne u hospodárky školy a spolu s dokladmi predloží do 18. septembra 2019.

      

 • Fotogaléria

  • Zwickau
  • ŽŠR - Konflikty v komunikácii
  • DOTVORME SVOJ KRAJ
  • CITIZENS, JA Firma
  • Dudley , Anglicko
  • Rozlúčka so štvrtákmi
  • IT PAMPÚCH 2019
  • Deň otvorených dverí na SOŠ ekonomickej
  • PEER prevencia
  • Burza stredných škôl
  • sosesnv
  • MESTO PLNÉ DETÍ - 7.6.2018
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves
   • oasnvsk@gmail.com
   • +421534421757
   • Stojan 1, 052 01 Spišská Nová Ves sosesnv.edupage.org
   • Konzultačné hodiny na úrovni vedenia školy: Streda od 12. 00 h – 15. 00 h Na úrovni triedneho učitela: Utorok, Štvrtok od 10. 20 h - 11. 20 h