• Oznam

     • Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves

      Oznam o priebehu a konaní doplňujúcich volieb člena Rady školy

      zo zástupcov rodičov žiakov školy

      Riaditeľka školy v súlade s § 25 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení vyhlasuje doplňujúce voľby jedného člena zo zástupcov rodičov žiakov do rady školy, z dôvodu zániku členstva rodiča žiaka školy v rade školy – Článok VI. Bod 5. Štatútu rady školy.
      Kandidáta na voleného člena rady školy môže po jeho súhlase navrhnúť ktorýkoľvek z voličov alebo kandidát sám môže oznámiť svoje rozhodnutie kandidovať do Rady školy. Kandidatúru alebo návrh kandidáta môžete zaslať emailom: oasnvsk@gmail.com, osobne alebo telefonicky  riaditeľke školy, prípadne poštou na adresu školy v termíne do 30. 09. 2021 do 15.00 h.

      Organizácia volieb:
      Doplňujúce voľby člena rady školy zo zástupcov rodičov žiakov sa uskutočnia tajným hlasovaním vo vstupnom vestibule školy dňa:

      04. 10. 2021 (pondelok) v čase od 14.30 h do 16.30 h,

      pri dodržaní všetkých protiepidemických opatrení (respirátory, dezinfekcia, odstupy).

      V prípade, že sa volieb nezúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, uskutočnia sa opakované voľby, pričom sa pri opakovaných voľbách podmienka nadpolovičnej väčšiny nevyžaduje. Opakované voľby sa uskutočnia dňa:

      06. 10. 2021 (streda) v čase od 14.30 h do 16.30 h.

      1. Každý oprávnený volič, ktorý sa zúčastní na voľbách, dostane volebný lístok na ktorom môže vyznačiť zakrúžkovaním poradového čísla najviac jedného kandidáta. Ak na volebnom lístku bude označených viac kandidátov, volebný lístok je neplatný.
      2. Volebný lístok vhodí oprávnený volič osobne do urny umiestnenej vo vyznačenom priestore areálu školy.
      3. Pri voľbe zástupcu rodičov môžu rodičia uplatniť len jeden hlas, a to aj v prípade, keď školu navštevujú ich viaceré deti.
      4. Do rady školy bude zvolený vo voľbách zástupca rodičov žiakov, ktorý vo voľbách získa najvyšší počet hlasov prítomných voliteľov. Pri rovnosti hlasov sa o členstve v rade školy rozhodne žrebovaním.

      Volebná komisia: (zložená zo zástupcov rodičov, ktorí nekandidujú vo voľbách)
      1. Ing. Jarmila Uharčeková - predseda
      2. Silvia Hasajová - člen
      3. Mária Staroňová - člen

      O výsledku volieb budú rodičia informovaní na internetovej stránke školy:
      www.sosesnv.sk a prostredníctvom EduPage.

      Vážení rodičia, veríme, že si nájdete čas a volieb sa zúčastníte.

      Ing. Andrea Iovdijová
      riaditeľka školy

      Kontakt: 053/44217 57

     • Systém SAP učíme na SOŠE

     • Na začiatku nového školského roka sa môžeme pochváliť novinkou v našom vyučovacom procese. Pre študentov 4. ročníka v odbore Obchodná akadémia so zameraním na ekonomiku verejnej správy sme do vyučovania zaradili systém SAP.

      Zdieľaný prístup do systému sme získali vďaka spolupráci s našimi partnermi v oblasti IT služieb. Je to významný inovatívny posun v odbornom vzdelávaní, lebo môžeme našich študentov naučiť základné moduly tohto moderného informačného systému. SAP je najrozšírenejším podnikovým systémom na svete a využíva ho verejná správa i stredné a veľké podniky.

      Sme radi, že sme prvou školou v Košickom kraji, ktorá učí svojich študentov pracovať v jednotlivých rozhraniach systému SAP čím umožňujeme našim študentom lepšie sa uplatniť na trhu práce.

     • Samotestovanie žiakov – informácia o použití Ag samotestov

     • V zmysle usmernenia ministerstva školstva k preberaniu antigénových samotestov, každé použitie
      testu je potrebné škole oznámiť prostredníctvom systéme EduPage, v časti Žiadosti/Vyhlásenia:
      (úvod, žiadosti a vyhlásenia, domáci Ag samotest – oznámenie o použití.
       

      Inštruktážne video na použitie samotestovacej sady je možné nájsť aj na internete na YouTube:
      https://youtu.be/bihiBgpM9pc.

      Odporúčané dni na samotestovanie sú pondelok, štvrtok a v prípade príznakov ochorenia.

      vedenie školy

     • Oznam

     • Dňa 16. 09. 2021 (štvrtok) o 16.00 h sa uskutočnia v jednotlivých triedach triedne rodičovské združenia pri dodržaní všetkých platných hygienických opatrení. Na triednych RZ sa zároveň budú rodičom, ktorí vyjadrili svoj súhlas, odovzdávať antigénové testy na domáce samotestovanie. Pre veľký záujem máme k dispozícii len 5 ks antigénových testov pre 1 žiaka.

      S pozdravom

      Vedenie školy

      Sprievodcu pre samotestovanie si môžete prezrieť na nasledujúcom odkaze:

     • Slovenská stredoškolská liga

     • Cieľom herného turnaja SSEL je podporiť u študentov rozvoj komunikatívnych a kognitívnych schopností, ktoré podľa najnovších vedeckých štúdií výborne rozvíjajú práve počítačové hry. Pohár je zameraný primárne na tímové súťaže, kde je nevyhnutná rýchla a vecná komunikácia, bezchybná spolupráca a správna voľba taktiky. Takáto intenzívna tímová spolupráca so spoločným cieľom rozvíja schopnosť detí komunikovať v tíme. Rovnako učí deti základom soft-skillových zručností ako manažment a práca v tíme, ktoré sú nevyhnutné pre úspech na dnešnom trhu práce. Niektoré zo súťažných hier nabádajú študentov k sústavnému štúdiu podkladových materiálov k danej hre, resp. k jej novej verzii. Podklady k hrám sa väčšinou vyskytujú iba v anglickom jazyku a tak okrem budovania vzťahu k čítaniu a samoštúdiu sa tieto hry podieľajú aj na rozvoji anglického jazyka, ktorého znalosť je dnes priam samozrejmosťou. Herný turnaj tak zábavným a hravým spôsobom u študentov rozvíja aj netechnické zručnosti, ktoré im značne zjednodušia situáciu na trhu práce, ale aj v bežnom živote.  

     • Nech matematika nie je postrach

     • Stredoškolská matematika je náročná na predstavivosť, abstraktné a logické myslenie. Vďaka grantu z Karpatskej nadácie sa nám podarilo zakúpiť rôzne typy výučbového softvéru, 3D modely telies a grafický tablet. To všetko určite prospeje k tomu, že matematiku spolu hravo zvládneme.

     • eTwinning - CERTIFIKÁT KVALITY

     • Aj v tomto školskom roku sme napriek corone pokračovali v realizácii projektov eTwinning. Za našu celoročnú prácu sme boli ocenení a získali sme certifikát kvality za projekt Príroda a my. Za účasť na projekte ďakujeme všetkým zúčastneným študentom, pani zástupkyni Lenke Kovaličovej, pani učiteľkám Kamile Ambrózy, Ľudmile Lengvarskej, Zuzke Žilkovej a Eve Šoltésovej.

     • Vyhodnotenie súťaží s Talentídou

     • V celoslovenskej súťaži EXPERT geniality show súťažilo tento školský rok takmer 6 000 žiakov. V prvej štvrtine najúspešnejších súťažiacich sa umiestnili naši žiaci: Tímea Šimkovičová (II.A), Maxim Molnár (II.L) ,Ján Rusnák (III.L) a Jana Hudáková (III.L). Naviac Jana Hudáková a Ján Rusnák získali za svoje umiestnenie v tejto súťaži aj titul Top Expert.

      Naša škola sa zapája každoročne aj do medzinárodnej matematickej súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN. Najúspešnejší riešitelia na škole sú: Ivan Jakubišin (III.L), Dávid Kopnický (II.E) a Miriam Maťašovská (III.L).

      Blahoželáme k dosiahnutým výsledkom a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

     • Medobranie

     • Na našej škole sa na študijnom odbore Agropodnikanie vyučuje predmet Včelárstvo. Na školskom dvore máme Školskú včelnicu, kde si žiaci II.E, III. E a IV. E triedy prakticky overujú teoretické vedomosti.

      Dňa 25. júna 2021 sme mali MEDOBRANIE. Na vytáčaní medu sa aktívne podieľali žiaci II. E triedy Katarína Purdová a Vanesa Valkošáková a III. E triedy Filip Kraus a Katarína Richnavská pod odborným dohľadom pána Radovana Zimmermanna a Ing. Petra Pavlisa.

      Posledné roky včeláreniu veľmi neprajú. Včely okrem medu hlavne opeľujú rastliny, čo má obrovský význam pre prírodu a my sme radi, že sa s naším chovom včiel na tom aktívne podieľame.

     • Súťaž Eurofondue

     • Každoročne Ekonomická fakulta TU v Košiciach vyhlasuje súťaž študentských nápadov a projektov. V tomto školskom roku z našej školy boli podané dva projekty: Veronika Simonisová (III. E) projekt Nádej a projekt EKO – taškovník Dominika Smyková (III. L) a Sandra Uharčeková (III. A). Do finále postúpilo 7 projektov, ktoré boli vybrané z počtu 17 podaných projektov:


      1. 172021 OZ AFINITAS   Gymnázium, Alejová 1, Košice

      2. 142021 Komu sa nelení, tomu sa zelení   Spojená škola, Novohradská, Bratislava

      3. 212021 Miesto smetí šťastné deti   Mládež Luník IX - ETP, Košice

      4. 162021 Naše stretávky   Gymnázium L. Stöckela, Bardejov

      5. 042021 Nádej   SOŠ ekonomická Spišská Nová Ves, Veronika Simonisová

      6. 092021 MULTI-STATION   Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Košice

      7. 032021 Formálne a neformálne vzdelávanie o Podpoľaní   Spojená škola SOŠ – OA, Detva

      Z dôvodu pandémie finále súťaže prebiehalo v online priestore dňa 18. júna 2021. Našu školu online vo finále reprezentovala študentka Veronika Simonisová z III. E. Zaujímavé nápady, kreatívne prezentácie vytvorili skvelú atmosféru finále. Stredoškoláci takto ukázali talent ako zaujať a presvedčiť 4-člennú porotu o svojom projekte.
      Finále svojou online prítomnosťou podporil aj europoslanec Martin Hojsík, ktorý mal workshop na tému „Ako môže vyzerať moje mesto v roku 2050 s podporou EÚ“.

     • Exkurzia škôlkarov v školskej včelnici

     • 22. 06. 2021 sa deti z MŠ J. Hanulu zúčastnili zážitkovej exkurzie v školskej včelnici. Škôlkarov do tajov
      včelárenia zasvätili žiačky II. E – Purdová Katarína, Danitová Timea, Smotrilová Bibiána a Valkošáková Vanesa pod vedením učiteľa Ing. Petra Pavlisa.
      Malí škôlkari príjemne prekvapili záujmom o chov včiel a vedomosťami o včielkach.

     • Deň otcov

     • 20. júna 2021 si pripomíname Deň otcov.

      Kto je otec?
      Otec je prvý hrdina svojho syna.
      Otec je prvá láska svojej dcéry.

     • We are ERASMUS+

     • V rámci projektu ERASMUS+ dnes začal prvý deň mobility našich žiakov v Poľsku v mestečku Szczawnica. Odbornej stáže sa zúčastňujú dve skupiny žiakov. Jedna skupina má zameranie na administratívne činnosti, druhá skupina sa zameriava na agroturizmus a podnikanie v agroturizme. Študentom prajeme veľa užitočných skúseností a krásnych zážitkov.

     • Workshop Finančná sloboda

     • Ako byť finančne slobodný? Aj na túto otázku  hľadali odpovede 1. a 2. júna 2021 žiaci III. A a I. B triedy. Pod vedením certifikovaného lektora sa oboznámili so stolovou hrou Finančná sloboda ako didaktickou učebnou pomôckou. Pomocou nej sa mohli efektívnejšie naučiť, ako narábať s financiami a ako myslieť tak, aby vedeli s financiami narábať. Žiaci počas hry realizovali finančné plánovanie fiktívnej rodiny, robili finančné rozhodnutia v priebehu 30 rokov aktívneho života rodiny, nakupovali, využívali rôzne finančné produkty a čelili viacerým nástrahám života. Produkty v hre majú vlastnosti reálnych finančných produktov, ktoré ponúka súčasný finančný trh.

      Cieľom hry Finančná sloboda bolo efektívne rozvíjať kritické myslenie hráčov prostredníctvom finančných rozhodnutí a ich vplyvu na ekonomickú situáciu rodín. Hra tak účinne prispieva k zvyšovaniu úrovne finančnej gramotnosti.

     • ISIC

     • Vážení rodičia, milí stredoškoláci!
      Radi Vás privítame na krátkom online stretnutí.
      Dozviete sa prečo a ako je potrebné predlžiť platnosť ISIC preukazu.
      Zodpovieme Vaše otázky k využitiu preukazov.
      Termíny a linky stretnutí nájdete tu:
      https://isic.sk/onlinestretnutia/
      Vyberte si svoj čas a vyhrajte peknú cenu!
      Vidíme sa 
      Tím ISIC

     • Deň narcisov

     • Vážení priatelia, prosíme Vás o pomoc súvisiacu s komunikáciou našej jedinej verejno-prospešnej zbierky – Deň
      narcisov. Žiaľ aj rok 2021 pokračuje v znamení koronavírusu, preto sa jubilejný - 25. ročník  Dňa narcisov musí zaobísť bez našich tradičných dobrovoľníkov v uliciach.

      Deň narcisov nemôže mať pauzu, lebo ani rakovina pauzu nemá. Pacienti našu pomoc potrebujú, preto potrebujeme Deň narcisov, ktorý je najväčším zdrojom príjmu na pokrytie všetkých nákladov spojených s projektami pre ľudí s onkologickým ochorením, ale tiež na projekty preventívne - pre zdravú populáciu.

      Tohtoročná zbierka bude opäť netradičná - ľudia nenájdu v uliciach dobrovoľníkov a pokladničky. Podpora Dňa narcisov bude napriek tomu možná. 300 000 náhodne vybraných domácností nájde vo svojich schránkach obálku s kvetom narcisu a letákom s informáciami, ako možno Deň narcisov podporiť.

      Od 7. do 20. júna 2021 je možné zaslať SMS na  číslo 848 (v hodnote 3€ ).

      Od 10. do 12. júna 2021 je možné finančne podporiť zbierku Deň narcisov v každom obchode Tesco priamo do pokladničky alebo formou kupónu pri pokladni.

      Sieť obchodov Tesco bude jediným verejným miestom, kde bude možné stretnúť dobrovoľníkov z radov zamestnancov Tesco ponúkajúcich narcis a prispieť uvedenou formou (pokladnička, kupón). Viac informácii nájdete aj na www.dennarcisov.sk

      Úprimne veríme, že budúci rok sa vrátime k tradičnému spôsobu Dňa narcisov, ktorý vnímame celé roky nielen ako zbierku, ale aj ako komunikáciu s mladou generáciou a jej vedenie k dobročinnosti a pomoci. Veríme, že i tento ročník Dňa narcisov nám umožní naďalej poskytovať účinnú pomoc onkologickým pacientom, ktorí sa na nás s dôverou a nádejou na pomoc obracajú.

      Úprimne Vám ďakujeme za akúkoľvek pomoc.
      S vďakou a úctou
      tím Ligy proti rakovine

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves
   • oasnvsk@gmail.com
   • +421534421757
   • Stojan 1, 052 01 Spišská Nová Ves sosesnv.edupage.org
   • 035568381
   • 2022050085
   • Konzultačné hodiny na úrovni vedenia školy: Streda od 12. 00 h – 15. 00 h Na úrovni triedneho učitela: Utorok, Štvrtok od 10. 20 h - 11. 20 h