• Prijímacie konanie

     • Prijímacie konanie v tomto školskom roku bude z dôvodu mimoriadnej situácie prebiehať bez vykonania prijímacej skúšky - na základe dosiahnutých študijných výsledkov žiakov. 

      Škola spracuje prihlášky jednotlivých uchádzačov a zverejní zoznam a poradie podľa výsledkov prijímacieho konania.

      Výsledková listina bude zverejnená na webovej stránke školy (sosesnv.edupage.org) a výveske školy dňa 25. mája 2020. 

      Kódy žiakov pre prijímacie konanie budú doručené zákonným zástupcom žiakov v najbližších dňoch poštou.

      Kritéria prijímacieho konania pre 1. ročník v študijných odboroch SOŠ ekonomickej:

     • Certifikáty CISCO CCNA

     • Prví absolventi odboru Podnikové informačné systémy získali k maturitnému vysvedčeniu aj certifikát od spoločnosti CISCO, vďaka ktorému môžu nájsť uplatnenie v praxi v oblasti počítačových sietí. Certifikát získalo spolu 13 z 15 študentov odboru, ktorí úspešne zvládli záverečné skúšky dištančnou formou.

       

      Blahoželáme.

     • eTwinning projekt

     • Ďalším eTwinningovým projektom s partnerskou Střední zemědělskou školou z Čáslavi v Českej republike je projekt s názvom Rok včely. Téma vznikla z podnetu spoločnej aktivity našej a českej školy, ktorou je chov včiel. Obsahom projektu bolo rozšírenie teoretických a praktických poznatkov o chove včiel a šírenie myšlienky dôležitosti chovu včiel medzi mladou generáciou. Študenti 2. E a  3.A pracovali spoločne na projektových aktivitách, ktorými si prehĺbili vedomosti zo života včiel. Súčasťou aktivít bola tvorba prezentácií, videí, fotografií, knihy receptov s využitím včelích produktov, vedomostných kvízov, relaxačných úloh a reportáží so  včelármi z regiónov partnerských škôl. Získané informácie a vlastné zážitky z projektových aktivít spracovali študenti prostredníctvom nástroja web 2.0. Aj keď časť projektových aktivít sa realizovala dištančnou formou následkom covid 19, poďakovanie patrí všetkým aktívnym účastníkom projektu a  aj vyučujúcim Ing. A. Vítkovej, Ing. P. Pavlisovi a Mgr. R. Medunovi z partnerskej školy z  Čáslavi. Poďakovanie patrí aj vedeniam oboch partnerských škôl za dlhoročnú podporu programu eTwinning.

     • Celoštátne kolo súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácii na počítači

     • Kristián Hauswirth z II. L triedy postúpil na 54. ročník celoštátneho kola žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači. Vzhľadom k situácii, ktorá nastala, sa táto súťaž nemohla uskutočniť, postupujúci žiaci získali certifikát za postup na celoštátne kolo. Veríme, že Kristián sa tejto súťaže zúčastni budúci školský rok a dosiahne pekný výsledok. 

     • Svetový deň rodiny 2020


     • Každý rok si 15. mája pripomíname Svetový deň rodiny (World Family Day), ktorý bol vyhlásený Organizáciou spojených národov v roku 1993.

      Na Slovensku sa Deň rodiny organizuje od roku 2009, kedy bol slávený na národnej úrovni. Od roku 2010 sa deň rodiny slávi na regionálnej úrovni na rôznych miestach Slovenska. V tomto roku sú isté obmedzenia, preto sa oslavuje netradične, bez masových podujatí a akcií.

      Hlavným zámerom Dňa rodiny je poukázať na dôležitosť rodiny a manželstva v spoločnosti. Deň rodiny je verejným vyjadrením podpory prirodzenej rodine založenej na manželstve jedného muža a jednej ženy, ktorí s láskou prijímajú deti ako dar.

       

     • Učebnica ekonómie a podnikania

     • Študenti aplikovanej ekonómie zo 4.L: Daniela Brillová, Sofia Cmorejová, Ivica Frankovičová, Denisa Hockicková, Martina Hockicková, Monika Hurajtová, Marcela Kaľavská, Michaela Kubínyová, Alžbeta Lisoňová, Jakub Raczek, Klaudia Repková, Diana Richnavská, Dominika Sitiariková, Lucia Slamená, Pavlína Zelená využili štúdium na online platforme Učebnice ekonómie a podnikania. 

      Všetci úspešne zvládli záverečné testovanie a získali certifikáty.

      Blahoželáme a veríme, že nadobudnuté vedomosti budú prínosom  v ich ďalšom štúdiu.

     • Vnímanie online vzdelávania žiakmi stredných škôl

     • Milí študenti, prosíme vás o zapojenie sa do výskumu:

      Milé žiačky, milí žiaci, pandémia koronavírusu COVID-19 nás všetkých prekvapila. Zo dňa na deň sme zostali doma bez možnosti priameho kontaktu so spolužiakmi i učiteľmi. Tradičné, prezenčné vyučovanie nahradili iné formy, ktoré priniesli nové nároky, ale aj skúsenosti. Radi by sme sa dozvedeli, ako Vy vnímate zmenené podmienky vzdelávania. Vaše názory sú pre nás dôležité, lebo Vaša spätná väzba pomôže skvalitniť prácu učiteľov v podmienkach digitalizácie vzdelávania. Prosíme Vás, aby ste pri vypĺňaní dotazníka odpovedali tak, ako to naozaj vnímate. Dotazník je anonymný a Vaše názory budú použité len na výskumné účely.

      Ďakujeme Vám za ochotu a čas venovaný vyplneniu dotazníka.

      Ľudmila Velichová, Darina Orbánová, Anna Kúbeková

      Katedra pedagogiky NHF EU v Bratislave

     • Súťaž ECOidea

     • V súťaži ekologických nápadov a riešení ECOidea sa naša žiačka Miriam Maťašovská z II.L so svojim projektom eko vreckára v tvrdej konkurencii umiestnila v prvej päťke najlepších mladých inovátorov z celého Slovenska.

      Srdečne blahoželáme.

     • 1. miesto - Olympiáda podnikový hospodár

     • Srdečne blahoželáme Eme Mihálikovej, študentke 4. ročníka odboru Ekonomické lýceum, k 1. miestu Olympiády podnikový hospodár, ktorú organizuje Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach, pod záštitou dekana fakulty. K úspešnej reprezentácii školy a k účasti na celoslovenskom kole tiež blahoželáme študentke IV.L triedy Marcele Kaľavskej.

      Súťaž má celoslovenskú pôsobnosť a jej cieľom je otestovať znalosti študentov z oblasti ekonómie, podnikovej ekonomiky a finančnej gramotnosti. Teší nás, že v takej silnej celoslovenskej konkurencii sme získali 1. miesto. Stále sa potvrdzuje, že najlepšou reklamou školy sú jej žiaci.

        

     • UNICEF v boji proti koronavírusu

     • Sledujete ako sa COVID-19 šíri svetom a nerobí žiadne rozdiely, hranice preň nič neznamenajú. Vypuknutie epidémie kdekoľvek, znamená hrozbu vypuknutia všade. UNICEF od začiatku vypuknutia pandémie zabezpečil milióny ochranných pomôcok pre krajiny, kde sú deti v ohrození. Najväčší humanitárny sklad v Kodani je v permanentnej pohotovosti.

      V boji proti vírusu môžte pomôcť aj vy a to zaslaním ľubovoľnej sumy na účet UNICEFU (https://www.unicef.sk/jednorazove-prispievanie/) alebo zaslaním prázdnej SMS na číslo 844. 

     • Olympiáda PODNIKOVÝ HOSPODÁR

     • Do celoslovenského kola olympiády, ktorú organizuje Podnikovohospodárska fakulta EU v Bratislave so sídlom v Košiciach postúpili študentky IV.L Marcela Kaľavská a Ema Miháliková. Predmetom súťaže je testovanie znalostí študentov v rámci celého územia SR z oblastí ekonómie, podnikovej ekonomiky, Európskej únie, náuky o spoločnosti a finančnej gramotnosti.

      Srdečne blahoželáme!

     • Digitálna garáž

     • Google spustil Digitálnu garáž. Program má 89 lekcií v 23 témach. Dôležitou informáciou je to, že tento projekt je pre všetkých zadarmo v slovenskom jazyku.

      Naši žiaci z II. A triedy okrem školských povinností na ktorých pracujú dištančnou formou, využili aj možnosti na rozvoj svojich digitálnych zručností. Je to nad rámec ich školských povinností a sme právom pyšní, že mladí ľudia využívajú čas pri počítačoch aj takýmto spôsobom. Získaný certifikát je výsledkom niekoľkohodinovej práce na lekciách.

      Veríme, že takýchto certifikátov pribudne.

     • Darovanie krvi

     • Darovanie krvi je skutočným „darom života“, ktorý každý zdravý človek môže poskytnúť ľuďom chorým a po úrazoch. Je to veľmi prospešný, bezpečný a jednoduchý humánny krok.

      Naši študenti si to stále uvedomujú vždy a preto sa rozhodli opäť darovať krv aj v tomto neľahkom období, období výskytu koronavírusu a sami cítia, že je to potrebné. 

      Ďakujeme, sme na Vás hrdí, vážime si to. Ste úžasní.

     • DEŇ ZEME

     • DEŇ ZEME je venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. Tento sviatok je oslavou jarnej rovnodennosti a príchodu jari. V modernom ponímaní ide o ekologicky medzinárodný motivovaný sviatok, ktorý upozorňuje ľudí na dopady ničenia životného prostredia.
       
      Všetci obyvatelia ZEME potrebujú k svojmu životu zdravé a kvalitné životné prostredie. Naša planéta je krehká a zraniteľná. Skúsme zmeniť postoje a správanie a aj našim pričinením zmiernime negatívny dopad na životné prostredie.

     • Krajské kolo SOČ

     • Blahoželáme ku skvelému druhému miestu v krajskom kole SOČ a k postupu do celoslovenského  kola Monike Hurajtovej v súťažnom odbore 07 – Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo) a Emme Biroščákovej v súťažnom odbore 15 – Ekonomika a riadenie.

      V krajskom kole stredoškolskej odbornej činnosti, ktoré sa v tomto školskom roku konalo netradične dištančnou formou našu školu reprezentovali 4 žiačky :

      Stela Tešná II.A – názov práce: Využitie euro fondov v mojom regióne

      Monika Hurajtová  IV.L - názov práce: Včely, chov a ich úžitok

      Aurélia  Buríková lll.L – názov práce : Mačacia kaviareň - MEOW COFFEE

      Emma Biroščáková lll.L – názov práce: Ovocné kvetinárstvo

      Ďakujeme všetkým za vzornú reprezentáciu a postupujúcim držíme palce!

     • Vyučovanie s učiteľmi online

     • Aj my hľadáme možnosti ako v tejto neľahkej situácii vzdelávať z domu. Jednou z možností je využitie videokonferenčného prostredia Zoom. Umožňuje učiteľom pokračovať vo vyučovaní študentov prostredníctvom webu formou virtuálnej triedy.  Pripájame návody pre učiteľov aj žiakov, ako v tomto prostredí pracovať a spoločnými silami i vzájomnou pomocou zvládnuť školu týchto dní.

     • OZNAM - Vyžiadanie potvrdení o návšteve školy a iných potvrdení

     • Vzhľadom na prerušené vyučovanie v škole v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 je možné vydať potvrdenia žiakom školy, resp. absolventom školy na základe:

      1. Písomného vyžiadania na e-mailovú adresu školy: oasnvsk@gmail.com
      2. Písomného vyžiadania na adresu školy: SOŠ ekonomická, Stojan 1, 052 01  Spišská Nová Ves
      3. Telefonického vyžiadania v pondelok/stredu/piatok v čase od 8.00 h do 10.00 h na tel. čísle školy 053/4421757

      Potvrdenia budú následne podľa požiadavky zaslané poštou alebo zoskenované na e-mailovú adresu.

       

      Ing. Andrea Iovdijová

      riaditeľka SOŠ ekonomická

      Spišská Nová Ves

 • Fotogaléria

  • Zwickau
  • ŽŠR - Konflikty v komunikácii
  • DOTVORME SVOJ KRAJ
  • CITIZENS, JA Firma
  • Dudley , Anglicko
  • Rozlúčka so štvrtákmi
  • IT PAMPÚCH 2019
  • Deň otvorených dverí na SOŠ ekonomickej
  • PEER prevencia
  • Burza stredných škôl
  • sosesnv
  • MESTO PLNÉ DETÍ - 7.6.2018
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves
   • oasnvsk@gmail.com
   • +421534421757
   • Stojan 1, 052 01 Spišská Nová Ves sosesnv.edupage.org
   • Konzultačné hodiny na úrovni vedenia školy: Streda od 12. 00 h – 15. 00 h Na úrovni triedneho učitela: Utorok, Štvrtok od 10. 20 h - 11. 20 h