• Charita

     • Ďakujeme všetkým učiteľom a žiakom, ktorí priniesli knihy, pastelky, hračky a pomohli nám vyčariť úsmev na tvárach detí, o ktoré sa s láskou starajú v Dome Charitas sv. Jozefa.

     • Zážitkové učenie v predmete hospodárska geografia

     • Dňa 19.12. 2017 sa na našej škole uskutočnila prednáška na tému Nórsko, ktorej sa zúčastnili žiaciI. A a II. L v rámci predmetu hospodárska geografia. Prednášajúcim bol vysokoškolský učiteľ PaedDr.Michal Kovačic PhD. , ktorý pútavým spôsobom porozprával nielen o samotnom Nórsku, ale aj ozážitkoch z cestovania. Príjemným a zároveň poučným spestrením bol ním vytvorený autentickývideodokument s miestnymi obyvateľmi Nórska. Keďže sám je dlhoročným cestovateľom a niekoľkokrát navštívil túto krajinu, vedel o nej nielen zaujímavo a odborne rozprávať, ale aj odpovedať nazvedavé otázky našich žiakov. Žiaci odchádzali z prednášky obohatení o nové informácie, za čo pánovidr. Kovačicovi veľmi pekne ďakujeme.

     • Tradičné podnikanie netradične

     • JA Slovensko, n.o. v spolupráci s partnermi pripravila pre študentov webinár pod názvom: Tradičné podnikanie netradične. Uvítali  sme túto formu  online interaktívneho vzdelávania a dozvedeli sme sa zaujímavé informácie o podpore inovácií v podnikaní v poľnohospodárstve a v cestovnom ruchu.

                                                                                            Alexandra Alexyová  III.L

     • Mikulášsky predaj

     • Dňa 6. decembra 2017 sa na našej škole konal Mikulášsky predaj medovníkov a medových balzamov na pery. Tento predajzorganizovala firma Money - Honey, s. r. o. z III. A triedy. Tržba z predaja bola 8,80 EUR.

     • Vianočná zbierka UNICEF

     • Členovia ŽŠR urobili  v stredu 13.12.2017 dobrý skutok a to zapojením sa do Vianočnej zbierky UNICEF. Ako dobrovoľníci zbierali peniaze pre túto nadáciu, ktorá ich poskytne deťom v núdzi, aby mali o trošku krajšie sviatky.

     • Dlhodobé športové súťaže stredných škôl Košického samosprávneho kraja vo florbale chlapcov - regionálne finále

     • Dňa 8. decembra 2017 sa v telocvični SOŠ Ekonomickej uskutočnilo regionálne finále vo florbale chlapcov stredných škôl. Do regionálneho finále postúpili dve školy z rožňavského regiónu a dve školy zo spišského regiónu. SOŠ Technická Rožňava, Obchodná akadémia Akademika Hronca Rožňava, Gymnázium Školská SNV, SOŠ ekonomická SNV. Počas turnaja sa odohrali florbalové zápasy na výbornej športovej úrovni. Víťazom turnaja a zároveň postupujúcim družstvom na Krajskú športovú olympiádu sa stali študenti SOŠ Ekonomickej SNV. Našu školu reprezentovali títo študenti: Erik Rady , Matúš Kirol IV.A, Tadeáš Jendral, Adam Tropko III.A, Samuel Džerenga II.E, Martin Knižka, Bogdan Serednický, Samuel Jurčák, Samuel Cebuľa I.E, Roman Pavlovský III.A. Víťazom turnaja ďakujeme za dobrú reprezentáciu školy a k peknému úspechu im srdečne blahoželáme.

     • T-Systems

     • V piatok 8.12.2017 našu školu navštívili zástupcovia spoločnosti T-Systems, ktorí pre žiakov 3. a 4. ročníkov prichystali krátku prednášku o firme, ktorá je v IT sektore najväčším zamestnávateľom na Slovensku. Naša škola dostala zároveň aj možnosť ako jedna zo štyroch stredných škôl v Košickom kraji, zapojiť sa do firemnej súťaže - Magenta Game, ktorá sa uskutoční v polovici januára v priestoroch tejto košickej spoločnosti. Tešíme sa na túto súťaž a veríme v dobrý výsledok. 

     • Literárne osobnosti môjho regiónu

     • Projekt Záložka do knihy spája slovenské školy
      Literárne osobnosti môjho regiónu

      Do projektu sa zapojilo 189 stredných škôl s počtom 9828 študentov. Potešilo nás, že aj naša škola prispela do tohto počtu. 55 študentov zhotovilo záložky, ktoré sme si vymenili s partnerskou školou Stredná odborná škola Myjava. Už teraz sa tešíme na pokračovanie v novom školskom roku.

     • Prezentačné zručnosti

     • Dňa 07.12. sa žiačky 3.L Frederika Lesňáková a Romana Maľáková zúčastnili školenia prezentačné zručnosti, na ktorom si zlepšili schopnosť sa vedieť predať, vyrovnať s trémou pri prezentovaní a ako uspieť na pracovnom pohovore. 

     • Školské kolo olympiády v Nemeckom jazyku

     • 30.11.2017 sa konalo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku. Zúčastnili sa na ňom : Benjamín Lender- II.A, Aneta Lipovská- II.A, Michaela Ogurčáková- II.A a Ivica Frankovičová-II.L. Všetci súťažili v kategórii 2A. Najúspešnejším a zároveň postupujúcim riešiteľom do okresného kola bol Benjamín Lender, ktorému blahoželáme, zároveň držíme prsty v ďalšom súťažení a ostatným ďakujeme za účasť.

     • Dar škole

     • Na pôde našej školy sa stretli predstavitelia klubu Arbat pri Slovensko-ruskej spoločnosti, ktorí pôsobí v Spišskej Novej Vsi, za účelom odovzdania učebných pomôcok a kvalitného študijného materiálu. Študenti sa dozvedeli veľa nového o Ruskej federácii, o možnostiach výmenného pobytu, o štúdiu v Rusku...

      V prípade záujmu vedenia školy vie byť Slovensko-ruská spoločnosť nápomocná pri nadväzovaní kontaktov so školou s podobným zameraním v Ruskej federácii s cieľom výmenných pobytov študentov. Taktiež sa plánuje príchod občanov priamo žijúcich v Rusku, ktorí študentom porozprávajú o Rusku, jeho pamiatkach, histórii, prírode a pod. Cieľom tejto spolupráce je priblížiť Rusko mladej generácii a povzbudiť ich pri učení sa ruského jazyka.

      Za dary veľmi pekne ďakujeme a veríme, že naši študenti objavia veľa zaujímavých informácií  v nových knihách.

     • Environmentálne školenie


     • Environmentalistika sa v bežnom živote „skloňuje“ veľmi často, preto sme sa aj my dňa 05. 12. 2017 zúčastnili na environmentálnom školení, ktoré organizovalo RCVČ v Košiciach. Na tomto školení sme sa dozvedeli, že napr. najznečistenejšia je Ázia, India a Európa. Rozprávali sme sa o znečisťovaní životného prostredia, o tom ako firmy znečisťujú moria a prírodu vypúšťaním nebezpečných chemických látok do ovzdušia. V diskusii sme mohli prezentovať svoje názory a postoje k životnému prostrediu. Dozvedeli sme sa nové fakty o životnom prostredí a zo školenia si odnášame nové poznatky.

      Karin Vospáleková, Matúš Olejník, Sonja Gavlaková – žiaci II.E

     • Finančná gramotnosť pre základné školy

     • Študenti SOŠ ekonomickej prezentujú projekt „Finančná gramotnosť pre základné školy“ 🔝💰💰💰🔝

      Základom štúdia na SOŠ ekonomickej je ekonomika a ekonomike príbuzné predmety. Študenti sa učia rozumieť základným ekonomickým princípom, orientovať sa vo svete financií, daní i účtovníctva. Svoje vedomosti z odborných ekonomických predmetov, z rôznych súťaží, stredoškolskej odbornej činnosti i zahraničných stáží už tretí rok odovzdávajú žiakom základných škôl v rámci projektu „Finančná gramotnosť pre základné školy“. Cieľom projektu je zaujímavým a zážitkovým spôsobom poskytnúť žiakom 9. ročníkov základných škôl vedomosti z finančnej oblasti, bankovníctva, poisťovníctva a manažmentu osobných financií. Študenti zaujímavo a so zanietením rozprávajú o dôležitosti finančnej gramotnosti, do prezentácie vkladajú vlastné zážitky z tvorby projektov a podnikateľských plánov a získané vedomosti tak prakticky využívajú na vzdelávanie mladšej generácie.Tento projekt škola realizuje s podporou programu Junior Achievement – Viac ako peniaze.

  • Fotogaléria

   • Zwickau
   • ŽŠR - Konflikty v komunikácii
   • DOTVORME SVOJ KRAJ
   • CITIZENS, JA Firma
   • Dudley , Anglicko
   • Rozlúčka so štvrtákmi
   • IT PAMPÚCH 2019
   • Deň otvorených dverí na SOŠ ekonomickej
   • PEER prevencia
   • Burza stredných škôl
   • sosesnv
   • MESTO PLNÉ DETÍ - 7.6.2018
   • Kontakty

    • Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves
    • oasnvsk@gmail.com
    • +421534421757
    • Stojan 1, 052 01 Spišská Nová Ves sosesnv.edupage.org
    • Konzultačné hodiny na úrovni vedenia školy: Streda od 12. 00 h – 15. 00 h Na úrovni triedneho učitela: Utorok, Štvrtok od 10. 20 h - 11. 20 h