• STAŇ SA ZÁSTUPCOM MLADÝCH ĽUDÍ A ROKUJ V ICH MENE V OSN !

     • STAŇ SA ZÁSTUPCOM MLADÝCH ĽUDÍ A ROKUJ V ICH MENE V OSN !

      • Asociácia krajských rád mládeže
      • Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR,
      • Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

      Pozýva mladých ľudí stať sa
      MLÁDEŽNÍCKYM DELEGÁTOM SR v OSN

      Poslaním projektu, Mládežnícky delegát v OSN na rok 2018, je reprezentácia slovenskej mládeže na pôde OSN, zastupovanie záujmov slovenskej mládeže na globálnej úrovni, propagácia a napĺňanie ľudských práv a následné šírenie povedomia o fungovaní OSN a možnostiach účasti, aktívnom občianstve a cieľoch trvalo udržateľného rozvoja medzi slovenskou mládežou.


      Vybranému delegátovi sa ponúka:

      • Príležitosť zastupovať záujmy mladých ľudí zo Slovenskej republiky na medzivládnych rokovaniach OSN.
      • Účasť na zasadnutí Valného zhromaždenia OSN (dvojtýždňový pobyt v New Yorku v na jeseň 2018).
      • Spolupráca s ďalšími mládežníckymi delegátmi z celého sveta v otázkach práv a participácie mládeže, ľudských práv, cieľov trvalo udržateľného rozvoja a ďalších.
      • Potenciálna možnosť zapojenia sa do ďalších rokovaní.
      • Čiastočná finančná podpora pre pobyt v New Yorku.
      • Uhradenie cestovných nákladov a zaistenie ubytovania.

      Požadujeme:

      • Vek 18 až 25 rokov (vrátane).
      • Výbornú znalosť anglického jazyka (ďalšie rokovacie jazyky OSN výhodou).
      • Záujem o diplomaciu a orientáciu v medzinárodnom prostredí.
      • Tímového hráča, ktorý dobre zvláda stresové situácie.
      • Záujem o otázky a témy spojené s mladými ľuďmi.
      • Záväzok šíriť nadobudnuté skúsenosti a znalosti medzi mladými ľuďmi po návrate do SR.
      • Skúsenosť s prácou v oblasti mládeže (MVO pracujúce s deťmi a mládežou, participácia a aktívne občianstvo, nezávislé iniciatívy mládeže a pod.).

      Ako sa stať mládežníckym delegátom OSN?
      Zašlite nasledovné dokumenty najneskôr do 17.7. 2018 na emailovú adresu: osn.delegat@akram.sk

      1. Životopis v slovenskom jazyku.
      2. Agenda a zdôvodnenie jej výberu na 1 – 3 normostrany, v slovenskom jazyku. Uveďte a zdôvodnite, akou čiastkovou témou vašej osobnej preferencie by ste sa chceli zaoberať po dobu trvania vášho mandátu v slovenskom verejnom priestore. Stručne v bodoch navrhnite, akú tému by ste chceli riešiť, akým spôsobom, v akom časovom harmonograme a v spolupráci s kým – čo je cieľom celej aktivity, aký by mal byť výstup na konci mandátu.
      3. Esej v anglickom jazyku v rozsahu 3 – 5 normostrán na tému: “Is youth sufficiently involved in the implementation of Agenda 2030 and Sustainable Development Goals? If not, what barriers do you see? Elaborate with focus on SDG 16.”

      Výberové konanie je dvojkolové. Vyzývatelia zrealizujú výber na základe doručených podkladov. Postupujúci kandidáti budú pozvaní do druhého kola na osobný pohovor pred komisiou zloženou zo zástupcu MŠVVaŠ SR, MZVaEZ SR, AKRAM a bývalého mládežníckeho delegáta. Pohovory sa uskutočnia 24. resp. 25. 7. 2018.

     • Rozbehneme ďalší podnikateľský nápad

     • Na SOŠE o podnikateľské nápady nemáme núdzu. Študentky Miška Kucajová a Mirka Ogurčáková z 2. A triedy získali so svojim projektom MMdelivery na rozbeh podnikania v rámci programu iNOVEum grant vo výške 1.500 € od spoločnosti Embraco Slovakia. EMBRACU a motivátorovi Jurajovi Kováčovi z Rozbehni sa ďakujeme. Dievčatám BLAHOŽELÁME!

     • Škola roka 2017/2018 v organizovaní športových súťaží

     • SOŠE - 3. miesto a ocenenie Škola roka 2017/2018 v organizovaní športových súťaží v kategórii "dievčatá"....ĎAKUJEME!

  • Fotogaléria

   • Zwickau
   • ŽŠR - Konflikty v komunikácii
   • DOTVORME SVOJ KRAJ
   • CITIZENS, JA Firma
   • Dudley , Anglicko
   • Rozlúčka so štvrtákmi
   • IT PAMPÚCH 2019
   • Deň otvorených dverí na SOŠ ekonomickej
   • PEER prevencia
   • Burza stredných škôl
   • sosesnv
   • MESTO PLNÉ DETÍ - 7.6.2018
   • Kontakty

    • Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves
    • oasnvsk@gmail.com
    • +421534421757
    • Stojan 1, 052 01 Spišská Nová Ves sosesnv.edupage.org
    • Konzultačné hodiny na úrovni vedenia školy: Streda od 12. 00 h – 15. 00 h Na úrovni triedneho učitela: Utorok, Štvrtok od 10. 20 h - 11. 20 h