• Najlepší podnikateľský plán - regionálna súťaž

     • Dňa 30. 04. 2019 sa konala v Košiciach regionálna súťaž "Najlepší podnikateľský plán". Vyhlasovateľom prehliadky je Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice spolu s úradom KSK - odbor školstva. Z celého regiónu sa prihlásilo 12 súťažných prác.

      Našu školu reprezentovali žiačky Andrea Pavľaková, Sofia Suchá (II. A), Bianka Almášiová (III. L), ktoré sa na súťaž svedomito pripravili a svoje práce obhajovali pred 3-člennou porotou. Žiačka III. L triedy  Bianka Almášiová obsadila so svojím podnikateľským plánom I. miesto. Porota skonštatovala, že prihlásené práce  si udržiavajú vysokú úroveň z predchádzajúcich rokov a vzrástli aj prezentačné schopnosti súťažiacich žiakov.

      Ďakujeme za reprezentáciu a Bianke srdečne blahoželáme.

       

     • Výsledky zo štátnej skúšky

     • 19. apríla 2019 sa na našej škole konali štátne skúšky v písaní na počítači. Skúšok sa zúčastnilo 17 študentov. Z daného počtu urobilo štátne skúšky 11 študentov. 6 študentov pre vysoké percento chybovosti v 10-minútovom odpise štátnu skúšku neurobilo. K získaniu vysvedčenia študentom blahoželáme.

     • eTwinning projekt

     • V dňoch 1. 4. - 4. 4. 2019 sa zúčastnili študenti 2. A - A. Bugošová, A. Pavľaková, S. Suchá, N. Bruncková, N. Goceliaková, 3. L – D. Sitiariková, K. Repková, D. Brillová , 2. L – D. Jančár, 2. E – A. Jasečko, výmenného pobytu na Střední zemědelské škole v Čáslavi. V rámci eTwinning projektu Geografia nášho regiónu sa stretli so študentmi a vedením partnerskej školy. Spoznávali región Železné hory, absolvovali turistickú vychádzku v okolí rieky Vrchlice, prezreli si pamätihodnosti Kutnej Hory a okolia Čáslavi. Posledný deň pobytu venovali prehliadke Prahy. Poďakovanie za príjemne strávené dni medzi eTwinningovými priateľmi patrí p. Mgr. R. Medunovi, Ing. J. Horníčkovi, Ing. D. Jandovej, Ing. J. Zelenej, Ing. J. Valešovi, Ing. Z. Vandrákovej a vybraným študentom partnerskej školy.

     • Okresné kolo v atletike

     •      Za daždivého počasia prebiehalo okresné kolo v atletike žiakov stredných škôl na atletickom štadióne ZŠ Lipová. Niektoré disciplíny sa nekonali kvôli bezpečnosti pretekárov – skok do výšky, beh cez prekážky
      a hod kladivom. 

           Počasie však neubralo na výkonoch našich zverencov. Ivan Novák z II. L získal 1. miesto v skoku do diaľky a 3. miesto v behu na 400 m. Richard Kukoľ z II. E dosiahol 3. miesto v behu na 800 m. Miriam Maťašovská z I. L v behu na 100 m – 3. miesto, Jaroslava Majkuthová z I. L 3. miesto v behu na 800 m. Školu tiež reprezentovali: Beáta Ďorková III. A, Dominika Sitiariková III. L, Natália Goceliaková II. A, Patrícia Kaňuková I. A, Karolína Koršalová I. A, Stela Tešná I. A, Viktória Repelová I. L, Lukáš Gurčík III. A, Tomáš Hamráček II. A, Jaroslav Jurčák II. A, Matej Hrušovský II. L, Adam Horváth I. A, Samuel Kacvinský I. A, Aleš Kováč I. A, Filip Krul I. A, René Masaryk I. A, René Penksa I. A, Samuel Sopkovič I. A, Ondrej Trojan I. E.

           Výsledková listina bude na nástenke telesnej výchovy. Všetkým srdečne blahoželáme!

     • DEŇ SLNEČNÍC

     • Dňa 16. mája 2018 sa žiaci našej školy zúčastnili charitatívnej akcie Deň slnečníc, ktorý organizuje Klub sclerosis multiplex. ĎAKUJEME.

     • JA Základy podnikania

     •  

      Absolvovali sme metodický tréning ku vzdelávaciemu programu JA Základy podnikania. Ako dobrovoľní konzultanti môžeme teraz odovzdávať naše vedomosti a skúsenosti žiakom 5. a 6. ročníka na základných školách.Veríme, že prispejeme ku rozvoju ich ekonomických schopností a finančnej gramotnosti. 

      Tešíme sa na novú skúsenosť.                      

                                                                               študenti APE

                                                                               15members, JA Firma

     • Komunikovať je dôležité

     • Študenti III.A a III.L sa v pondelok 15. 4. 2019 zúčastnili prednášky o dôležitosti komunikácie, ktorá sa konala v koncertnej sále Reduty. Prednášku viedol poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Mgr. Karol Farkašovský, PhD.

     • Krajské kolo SOČ

     • Na 41. ročníku krajského kola SOČ  dňa 5. apríla 2019 našu školu reprezentovali Denisa Hockicková, Monika Hurajtová, Ema Miháliková III.L, Michaela Kucajová III.A. Všetky študentky úspešne obhájili svoje projekty.

      V súťažnom odbore Ekonomika a riadenie získala veľmi pekné druhé miesto Michaela Kucajová. 

      So svojím projektom MM delivery postupuje na celoštátne kolo, ktoré sa uskutoční v dňoch 23. - 26.04.2019 v Košiciach na SOŠ automobilovej Moldavská cesta.

      Srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov !

     • Na koho myslíš, keď si pripínaš narcis?

     • Deň narcisov je verejno-prospešná finančná zbierka Ligy proti rakovine. V tomto roku sa konal už 23. ročník tejto zbierky. Ulice nášho mesta sa vo štvrtok 11. apríla 2019 obliekli do žltej farby vďaka narcisom. Aj naša škola sa zapojila do dobrovoľníckej zbierkovej činnosti a naše študentky vyzbierali peknú sumu 911,23 €; ktorú sme vložili na účet v SLSP. 
      Finančné prostriedky vyzbierané počas Dňa narcisov použije LPR na pokračovanie v realizácii overených a užitočných projektov, ktoré sú určené na priamu pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám. K ním patria: bezplatná Onkoporadňa (0800 11 88 11);
      Sieť psychológov – bezplatné individuálne i skupinové poradenstvo, Rodinná týždňovka, Relaxačné pobyty pre pacientov, Ubytovacie zariadenia pre rodičov detí liečených na rakovinu, Jednorazový finančný príspevok v hmotnej núdzi a pod. Z výnosu Dňa narcisov sa pravidelne podporujú aj aktivity v oblasti prevencie a informovanosti verejnosti o predchádzaní onkologickým ochoreniam. Časť získaných zdrojov sa poskytuje i na obstaranie nevyhnutného prístrojového vybavenia nemocničným, zdravotníckym zariadeniam, paliatívnym oddeleniam, hospicom; finančne sú podporené i menšie občianske združenia pracujúce s onkologickým pacientom či výskum v oblasti onkológie.

     • Spoločne do Európy 2018

     • II. termín
      17. marca - 30. marca 2019
      Granada, Španielsko


      Študenti tretieho ročníka sa zúčastnili odbornej praxe v Španielsku v meste Granada, kde mali možnosť osvojiť si nové poznatky vo svojom odbore. Podporili sa ich sociálne zručnosti a komunikačné schopnosti, zlepšili si jazykové zručnosti, zdokonalil sa ich postoj a správanie smerom k zákazníkom. Prínosom tejto mobility bola možnosť spoznať krásy, históriu tejto krajiny a taktiež nových ľudí. Žiaci získali certifikát o absolvovaní stáže, ktorý im uľahčí vstup na trh práce v rámci európskeho priestoru. Účasť na mobilite ich motivuje k potrebe celoživotného vzdelávania a neustáleho zdokonaľovania. Iba tak budú schopní etablovať sa na trhu práce.
       

      Účastníci:
      III.A – Benjamín Lender, Miroslava Ogurčáková, Nina Dimitrovova, Lukáš Gurčík, Tomáš Vanacký
      III.L – Martina Hockicková, Denisa Hockicková, Bianka Almášiová, Renáta Pitulová, Alžbeta Lisoňová

      Pedagogický dozor:
      Mgr. Kamila Ambrózy

     • Mladý účtovník 2019

     • Dňa 20. 03. 2019 sa v Košiciach konalo regionálne kolo už 22. ročníka Olympiády Mladý účtovník – súťaže pre študentov stredných škôl v účtovníctve. Našu školu reprezentovali žiaci štvrtého ročníka Marek Novotta a Ján Vaščák. 
      Ďakujeme za reprezentáciu.

     • „Do práce na bicykli“

     • Milí spišskonovovešťania!

       

       V týchto dňoch prebieha na Slovensku registrácia do kampane „Do práce na bicykli“, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách. Princíp tejto súťaže je jednoduchý – dochádzať počas mesiaca máj do práce na bicykli, čím podporíme myšlienku ekologickej, zdravej a finančne výhodnej dopravy do zamestnania. Registrovaní zamestnanci budú zároveň súťažiť o viaceré zaujímavé ceny, podporia svoje mesto v celoslovenskej súťaži samospráv, a najmä – spravia niečo pre svoje zdravie.

       

      BEZPLATNÁ registrácia 2- až 4-členných tímov, ktoré môžete vytvárať podľa vlastného uváženia spolu s kolegami, je možná do 5.5.2019 na stránke www.dopracenabicykli.eu. Súťažné tímy si budú viesť evidenciu jázd do práce a najazdené kilometre na hore uvedenej stránke.

       

      Do súťaže sa môžu zapojiť aj tímy študentov z rovnakej školy, ktorí sa do súťaže zaregistrujú a tak potvrdia, že budú v období od 1. do 31. mája 2019 dochádzať do školy na bicykli a budú si o tom zapisovať výsledky do registračného systému na hore uvedenej webovej stránke. Títo študenti musia v deň začiatku kampane, t.j. 1.5.2019, dosiahnuť vek minimálne 15 rokov.  

       

      Viac informácií nájdete na stránke www.dopracenabicykli.eu, prípadne nás kontaktujte.

       

      Rozbicyklujme naše mesto J

     • Nová podlaha do vašej triedy!

     • Milí študenti!

      TV Markíza pripravila nový projekt - Nová podlaha do vašej triedy! Súťaž prebieha od 25.03.2019 do 12.04.2019. Ak máte záujem o údržbu, alebo renováciu vašej triedy, môžete sa zapojiť do súťaže, po dohode s vedením školy. Stačí ak vyplníte formulár, odfotíte vašu triedu a napíšete dôvod prečo by mala byť zrenovovaná práve vaša trieda. Bližšie informácie s formulárom nájdete na stránke. Ak potrebujete pomoc, kontaktujte p. Halasovú, alebo učiteľov informatiky.

      http://telerano.markiza.sk/sutaze/1959658_nova-podlaha-do-vasej-triedy

     • Klokan

     • Dňa 21. marca 2019 sa konala súťaž Klokan. Klokan je najväčšia medzinárodná matematická
      súťaž a tento rok sa do nej zapojilo 72 329 žiakov na 1 488 školách na celom Slovensku.
      Okrem Slovenska sa do súťaže zapojilo aj ďalších 70 krajín sveta. Našu školu reprezentovalo
      39 žiakov. Žiakom ďakujeme za ich účasť a o výsledkoch Vás budeme informovať.

     • Štátne skúšky v písaní na počítači

     • 27. apríla 2018 sa na našej škole uskutočnili štátne skúšky v písaní na počítači, ktoré pozostávali z 10-minútového odpisu a vyhotovenia obchodného listu a tabuľky podľa zadania. Zúčastnili sa ich desiati študenti, ale úspešní boli len piati, ktorým prišlo Vysvedčenie z Ekonomickej univerzity v Bratislave. Študentom srdečne blahoželáme.

     • Súťaž COHESION CHASING

     • Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia vyhodnotilo súťaž COHESION CHASING za účasti predsedu Košického samosprávneho kraja Ing. Rastislava Trnku, ktorej sa zúčastnila aj naša študentka Dominika Sitiariková (III.L).
      Cieľom súťaže bolo kreatívnom spôsobom zachytiť projekty spolufinancované z fondov Európskej únie v regióne súťažiaceho. Kreatívnym spôsobom Dominika spracovala fotokoláž a krátku prezentáciu projektu .
      Dominika získala 3. miesto a cenu jej odovzdal predseda KSK Ing. Rastislav Trnka.

      Gratulujeme

 • Fotogaléria

  • Zwickau
  • ŽŠR - Konflikty v komunikácii
  • DOTVORME SVOJ KRAJ
  • CITIZENS, JA Firma
  • Dudley , Anglicko
  • Rozlúčka so štvrtákmi
  • IT PAMPÚCH 2019
  • Deň otvorených dverí na SOŠ ekonomickej
  • PEER prevencia
  • Burza stredných škôl
  • sosesnv
  • MESTO PLNÉ DETÍ - 7.6.2018
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves
   • oasnvsk@gmail.com
   • +421534421757
   • Stojan 1, 052 01 Spišská Nová Ves sosesnv.edupage.org
   • Konzultačné hodiny na úrovni vedenia školy: Streda od 12. 00 h – 15. 00 h Na úrovni triedneho učitela: Utorok, Štvrtok od 10. 20 h - 11. 20 h