• OZNAM pre študentov i rodičov

     • Mládež, toto nie sú prázdniny. Výuka v súčasnosti prebieha elektronickou formou, učitelia Vám zadávajú úlohy a písomky cez edupage alebo e-mailom. Denne sledujte stránku školy i stanovené termíny, úlohy sú klasifikované. Nesplnenie úlohy alebo nedbalé splnenie úlohy Vám zhorší prospech.

      Zdržiavajte sa počas týchto dní v domácom prostredí, vyhýbajte sa spoločenským a sociálnym kontaktom a správajte sa zodpovedne.

     • Oznam

     • Oznamujem všetkým študentom, že na základe pokynu č. 9/2020 predsedu KSK  

      prerušujem vyučovací proces v dňoch 11.03.2020 - 13.03.2020.  

      Výuka bude v tomto čase prebiehať elektronickou formou a to tak, že učitelia budú zadávať študentom úlohy e-mailom. Plnenie úloh bude klasifikované. Ďalšie informácie budú zverejnené na stránke školy. 

      Odporúčanie študentom: zdržiavajte sa počas týchto dní v domácom prostredí, vyhýbajte sa sociálnym kontaktom a dodržiavajte navrhované opatrenia hlavného hygienika SR.

       

      Ing. Andrea Iovdijová

      riaditeľka SOŠ ekonomická

      Spišská Nová Ves

       

       

     • Oznam

     • Oznamujeme všetkým študentom, že z organizačných dôvodov v súlade s ustanovením § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov sa 

      prerušuje vyučovací proces v dňoch 09.03.2020 a 10.03.2020

      Vyučovanie bude pokračovať v stredu 11.03.2020 podľa rozvrhu hodín. Sledujte stránku školy, všetky aktuálne informácie budú zverejnené.

     • Oznam pre rodičov

     • Dovoľujeme si Vás touto cestou informovať o opatreniach a usmerneniach vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ako aj Košickým samosprávnym krajom.

      V piatok 28. februára 2020 vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky usmernenie pre školy a školské zariadenia, ktoré ponúkame online v plnom znení.

      Dňa 6. marca 2020 nám zriaďovateľ školy KSK doručil informáciu o vydaní dokumentu Informácie Košického samosprávneho kraja v súvislosti s výskytom Koronavírus 2019 (COVID–19) na základe zasadnutia krízového štábu s predsedom Košického samosprávneho kraja.Z textu dokumentu vyberáme informácie pre školstvo k možným rizikám spojeným s koronavírusom s odporúčaním v znení:

      • Pre žiakov, ktorí sa vrátili z oblastí, v ktorých je potvrdený výskyt Koronavírusu, na základe pokynu Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej republiky odporúčame zákonnému zástupcovi žiaka, resp. žiakovi, sledovanie zdravotného stavu v domácom prostredí, t. j. dobrovoľnú domácu izoláciu mimo kolektívu.
      • V takomto prípade žiak, resp. zákonný zástupca, telefonicky kontaktuje príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý navrhne ďalší postup. Apelujeme na rodičov, aby neposielali do školského zariadenia svoje choré dieťa.
      • Žiakom, ktorí plánujú cestu do rizikových oblastí, odporúčame dôsledne zvážiť nevyhnutnosť cestovania. 
      • Riaditeľom škôl odporúčame zrušiť výlety, exkurzie, iné spoločenské akcie a organizáciu podujatí (kiná, divadlá, športové podujatia…).

      Všetky navrhované opatrenia majú odporúčací charakter a vychádzajú z usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky (dostupné online na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky).

      Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste k nasledujúcim opatreniam v súvislosti s výskytom Koronavírusu 2019 (COVID–19) pristupovali s maximálnou zodpovednosťou.


      Ing. Andrea Iovdijová, riaditeľka školy

     • Hodiny telesnej výchovy

     • Aj takéto sú hodiny Telesnej výchovy na našej škole. Dňa 24. 02. 2020 sa žiaci III.L rozhodli stráviť hodinu telesnej výchovy nie v telocvični, ale v bowlingovom centre Laguna. Žiakom sa hodina veľmi páčila.

     • ŽŠR - Konflikty v komunikácii

     • Do galérie ŽŠR - Konflikty v komunikácii boli pridané fotografie.

      rČlenky Žiackej školskej rady dňa 25.2.2020 absolvovali školenie v RCM v Košiciach na tému Komunikácia a konflikty v komunikácii a v zložitých situáciách. Obsahom školenia bola aj teória konfliktov, metódy komunikácie v konfliktných situáciách ale aj využitie nadobudnutých poznatkov v praxi a nácvik nekonfliktnej komunikácie. Aj vďaka takýmto workshopom zvyšujeme kvalitu práce v ŽŠR.

     • Exkurzia vo firme ÁČKO, a. s.

     • Dňa 27. februára  2020  sme sa zúčastnili exkurzie vo firme ÁČKO, a. s. v Ružomberku. V súčasnosti je firma jeden z najväčších výrobcov paplónov, vankúšov, prestieradiel, posteľných obliečok a súprav na Slovensku. Svojimi výrobkami zásobuje veľkoobchody, maloobchody, hypermarketové siete v 12 krajinách Európy.

      Prezreli sme si výrobu jednotlivých výrobkov, tlačenie etikiet s popisom výrobku, balenie hotových výrobkov na export a do predajní. Nadobudnuté teoretické vedomosti sme spojili s praxou.  

      Ďakujeme za možnosť zúčastniť zaujímavej exkurzie.

      Žiaci II. A 

     • Vyhodnotenie súťaže Podpor svoj odbor

     • V rámci projektu Podpor svoj odbor, ktorého organizátorom je Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, boli udelené ocenenia za študentské videá, ktoré majú pritiahnuť študentov do poľnohospodárskych a potravinárskych odborov stredných škôl. Našu školu reprezentovala Radka Pentáková zo IV.E, ktorá so svojim videom "Prax na agre, žiadne trable", obsadila v celoslovenskej konkurencii 46 škôl skvelé 3.miesto. Blahoželáme.

      Súťažné video si môžte pozrieť tu:

       

     • Prednáška „Ako budovať manželstvo“

     • V tomto roku sa už po 10-krát uskutočnil týždeň manželstva na Slovensku. Aj naša škola sa zapojila do tejto aktivity prednáškou, ktorú viedol dôstojný pán Mgr. Marián Sivoň.  Uskutočnila sa 19. februára 2020 pre študentov III. ročníka.  Aj v 21. storočí je najlepším, najdôstojnejším, najdôvernejším prístavom na výchovu detí, rozvoj a budovanie vzťahov manželstvo muža a ženy. Budovanie pekných manželstiev predpokladá zvládnutie a prežitie postupných krokov spoznávania, oťukávania, zaľúbenia, chodenia, zasnúbenia, ktoré má vyústiť do uzavretia manželstva.  Či už uzatvoreného sviatostne alebo civilne. V tomto duchu sa niesla prednáška, v ktorej boli vysvetlené tieto vzťahy.

     • Čo je zachytené fotoobjektívom...

     • Čaro fotografie rodiny Matzových ponúka širokej verejnosti Vlastivedné múzeum v Spišskej Novej Vsi. Odkrýva ďalšiu významu osobnosť z nášho regiónu, ktorá sa zaslúžila o dobré meno nášho mesta. Fotoateliér na čele s Annou Matzovou sa stal vyhľadávaným miestom na zachytenie krásnych okamžikov ľudského života. My na hodine dejepisu, sme mali možnosť aspoň na chvíľku splynúť s dobou, kedy tento fotoateliér fungoval.

     • IT olympiáda

     • 19. februára 2020 sa na našej škole konala IT olympiáda, ktorej sa zúčastnilo 18 žiakov z 9. ročníkov zo základných spišskonovoveských škôl. Čakali ich výzvy, v ktorých museli preukázať logické myslenie, kreativitu a prezentačné schopnosti. Veríme, že si mnoho z nich sadne v septembri do našich školských lavíc.

     • Šup sem, šup tam

     • Vyučovanie nie je len o sedení v škole. Minulý týždeň trávili naši žiaci vyučovacie hodiny na lyžiarskom svahu v Levočskej doline. Veríme, že si všetci prišli na svoje. Dúfame, že sme ich inšpirovali a budú sa tejto športovej aktivite venovať aj vo svojom voľnom čase.

     • EXPERT geniality show

     • Poznáme už výsledky súťaže EXPERT geniality show. Dňa 28. novembra 2019 súťažilo v tejto súťaži 13 828 žiakov zo Slovenska. V prvej štvrtine najlepších riešiteľov, v rámci celého Slovenska, sa umiestnili Viktor Barbuščák (I.L) v kategórii Góly, body, sekundy, Veronika Rusiňáková (III.L) v kategórii Mozgolamy a v kategórii Do you speak English? Maxim Molnár (I.L), Alexander Faltin (II.L) a Ján Rusnák (II.L). Menovaným žiakom blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

     • Krajská súťaž

     • 13. februára 2020 sa na OA, Watsonova, Košice uskutočnil 54. ročník krajského kola súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači. Našu školu veľmi úspešne reprezentoval Kristián Hauswirth z II. L triedy, ktorý sa v súťažnej disciplíne odpis textu, umiestnil na 3. mieste. Blahoželáme!

     • 12. Kontraktačný deň cvičných firiem

     • Dňa 6. februára 2020 sa uskutočnil 12. Kontraktačný deň cvičných firiem Obchodnej akadémie Poprad. V rámci kontraktačného dňa v súťažnej disciplíne o najzaujímavejší katalóg sa cvičná firma našej školy Handmade, s. r. o. umiestnila na krásnom 3. mieste.

      Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu.

     • Najväčším bohatstvom školy sú jej študenti

     • Sme potešení, že nás počas Dňa otvorených dverí navštívil náš bývalý skvelý študent a absolvent odboru Obchodná akadémia - Paťo Jakš. Paťo je EKO, BIO a ENVIRO friendly a je zakladateľom mladej, modernej a kreatívnej značky MOBAKE. Paťo sa totiž hneď po škole tak zamiloval do bambusu, že z neho dodnes vyrába motivačné bambusové zubné kefky s inšpirujúcim myšlienkami. A neostal iba pri kefkách, portfólio svojich výrobkov rozšíril o ďalšie bambusové eko-výrobky. Svoju firmu predstavil aj našim budúcim prvákom, porozprával im o tom ako začínal s podnikaním a aké dôležité základy ekonomiky, učtovníctva, práva a podnikania dostal štúdiom na našej škole. Miluje cestovanie, turistiku, zaujíma sa o prírodnú medicínu a snaží sa byť lepším človekom. Good Job, Patrik! Ďakujeme.

      https://mobake.sk/ 

       https://www.facebook.com/mobake.sk/

     • "Gram praxe je lepší než tona teórie"

     • Toto indické príslovie vystihuje celú podstatu projektu Konzorcium obchodných škôl - Spoločne do Európy 2019 a programu Erasmus+.

      Šiesti študenti SOŠ ekonomickej sa v dňoch 11.1 - 1.2. 2020 zúčastnilo takejto odbornej praxe v nemeckom meste Zwickau. Prioritou bolo zvýšenie odborných vedomostí a zručností žiakov so zameraním na obchod, manažment a administratívu s budúcim praktickým využitím. Mobilita prebiehala v tréningovom centre, kde žiaci vykonávali jednotlivé úlohy pod vedením tútora a v závere získali certifikát, ktorý im v budúcnosti môže pomôcť či už pri uchádzaní sa na vysoké školy, alebo do zamestnania. Okrem odborných aktivít navštívili študenti mnoho zaujímavých miest a podnikov ako BMW Leipzig, Amazon, Nemeckú banku, Peppermint Holding GmbH, a pod. Neobišli ani kultúru a historické pamiatky miest Berlín, Drážďany, Norimberg, Lipsko, či Chemnitz. Domov odchádzali plní nových zážitkov, priateľstiev a spokojnosti z nadobudnutých vedomostí.

 • Fotogaléria

  • Zwickau
  • ŽŠR - Konflikty v komunikácii
  • DOTVORME SVOJ KRAJ
  • CITIZENS, JA Firma
  • Dudley , Anglicko
  • Rozlúčka so štvrtákmi
  • IT PAMPÚCH 2019
  • Deň otvorených dverí na SOŠ ekonomickej
  • PEER prevencia
  • Burza stredných škôl
  • sosesnv
  • MESTO PLNÉ DETÍ - 7.6.2018
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves
   • oasnvsk@gmail.com
   • +421534421757
   • Stojan 1, 052 01 Spišská Nová Ves sosesnv.edupage.org
   • Konzultačné hodiny na úrovni vedenia školy: Streda od 12. 00 h – 15. 00 h Na úrovni triedneho učitela: Utorok, Štvrtok od 10. 20 h - 11. 20 h